Από το δάσος στο πιάτο σας ...

Κανθαρίσκος ο βρώσιμος